ఫైర్ వైర్ కేబుల్స్ (IEEE 1394)

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
PX0418/4M00 PX0418/4M00 Bulgin CBL IEEE1394 4POS TO 6POS 13 0 $0.00000/ PC లు
PX0846/2M00 PX0846/2M00 Bulgin CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 6.56 0 $0.00000/ PC లు
PX0417/4M00 PX0417/4M00 Bulgin CBL IEEE1394 4POS TO 4POS 13 0 $0.00000/ PC లు
PX0846/4M00 PX0846/4M00 Bulgin CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 13 0 $0.00000/ PC లు
PX0418/2M00 PX0418/2M00 Bulgin CBL IEEE1394 4POS TO 6POS 6.56 0 $0.00000/ PC లు
PX0851/4M00 PX0851/4M00 Bulgin CBL IEEE1394 6POS TO 4POS 13 0 $0.00000/ PC లు
PX0417/2M00 PX0417/2M00 Bulgin CBL IEEE1394 4POS TO 4POS 6.56 0 $0.00000/ PC లు
PX0851/2M00 PX0851/2M00 Bulgin CBL IEEE1394 6POS TO 4POS 6.56 0 $0.00000/ PC లు
F017-010 F017-010 Tripp Lite CBL IEEE1394 9POS TO 6POS 10 49 $18.52000/ PC లు
F005-015 F005-015 Tripp Lite CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 15 36 $17.48000/ PC లు
F007-006 F007-006 Tripp Lite CBL IEEE1394 6POS TO 4POS 6 0 $0.00000/ PC లు
F019-010 F019-010 Tripp Lite CBL IEEE1394 9POS TO 4POS 10 0 $0.00000/ PC లు
F007-015 F007-015 Tripp Lite CBL IEEE1394 6POS TO 4POS 15 0 $0.00000/ PC లు
F015-006 F015-006 Tripp Lite CBL IEEE1394 9POS TO 9POS 6 21 $18.66000/ PC లు
F009-006 F009-006 Tripp Lite CBL IEEE1394 4POS TO 4POS 6 0 $0.00000/ PC లు
F005-006 F005-006 Tripp Lite CBL IEEE1394 6POS TO 6POS 6 38 $10.41000/ PC లు
F017-006 F017-006 Tripp Lite CBL IEEE1394 9POS TO 6POS 6 24 $15.55000/ PC లు
F007-003 F007-003 Tripp Lite CBL IEEE1394 6POS TO 4POS 3 0 $0.00000/ PC లు
F019-006 F019-006 Tripp Lite CBL IEEE1394 9POS TO 4POS 6 46 $13.78000/ PC లు
F015-010 F015-010 Tripp Lite CBL IEEE1394 9POS TO 9POS 10 14 $20.93000/ PC లు