టెర్మినల్ బ్లాక్స్ - బోర్డు వైర్

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
14010813102000 14010813102000 HARTING TERM BLK 8P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 $1.24250/ PC లు
14011013102000 14011013102000 HARTING TERM BLK 10P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 $1.92100/ PC లు
14011213101000 14011213101000 HARTING TERM BLK 12P TOP ENT 2.54MM SMD 9 $2.43252/ PC లు
14010813101000 14010813101000 HARTING TERM BLK 8POS TOP ENT 2.54MM SMD 250 $1.38700/ PC లు
14010613102000 14010613102000 HARTING TERM BLK 6P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 $1.01500/ PC లు
14010313101000 14010313101000 HARTING TERM BLK 3POS TOP ENT 2.54MM SMD 9 $0.84000/ PC లు
14010513101000 14010513101000 HARTING TERM BLK 5POS TOP ENT 2.54MM SMD 9 $1.02600/ PC లు
14010213102000 14010213102000 HARTING TERM BLK 2P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 $0.59400/ PC లు
14011213102000 14011213102000 HARTING TERM BLK 12P SIDE ENT 2.54MM SMD 1000 $2.31200/ PC లు
14010913102000 14010913102000 HARTING TERM BLK 9P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 $1.73400/ PC లు
14010413101000 14010413101000 HARTING TERM BLK 4POS TOP ENT 2.54MM SMD 9 $0.96000/ PC లు
14010713101000 14010713101000 HARTING TERM BLK 7POS TOP ENT 2.54MM SMD 9 $1.27300/ PC లు
14011013101000 14011013101000 HARTING TERM BLK 10P TOP ENT 2.54MM SMD 9 $2.03000/ PC లు
14010613101000 14010613101000 HARTING TERM BLK 6POS TOP ENT 2.54MM SMD 250 $1.14000/ PC లు
14020516402000 14020516402000 HARTING TERM BLK 5POS SIDE ENTRY 5MM PCB 12 $1.93600/ PC లు
14010513102000 14010513102000 HARTING TERM BLK 5P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 $0.91000/ PC లు
14010913101000 14010913101000 HARTING TERM BLK 9POS TOP ENT 2.54MM SMD 250 $1.83752/ PC లు
14020516404000 14020516404000 HARTING TERM BLK 5POS SIDE ENTRY 5MM PCB 145 $2.32000/ PC లు
14011113101000 14011113101000 HARTING TERM BLK 11P TOP ENT 2.54MM SMD 250 $2.24000/ PC లు
14010413102000 14010413102000 HARTING TERM BLK 4P SIDE ENT 2.54MM SMD 9 $0.82800/ PC లు