ఎలక్ట్రికల్, స్పెషాలిటీ ఫ్యూజులు

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
0913647 0913647 Phoenix Contact FUSE CARTRIDGE 16A 500VAC 7 $1.62000/ PC లు
0913618 0913618 Phoenix Contact FUSE CARTRIDGE 4A 500VAC/VDC 7 $2.25800/ PC లు
0090.1005 0090.1005 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 5A 1KVDC 5AG 23 $11.83100/ PC లు
0090.0003 0090.0003 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 3A 1KVDC 5AG 6768 $19.42000/ PC లు
0090.0008 0090.0008 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 8A 1KVDC 5AG 156 $19.42000/ PC లు
0090.0001 0090.0001 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 1A 1KVDC 5AG 30 $19.42000/ PC లు
0090.0005 0090.0005 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 5A 1KVDC 5AG 76 $19.42000/ PC లు
0034.1104 0034.1104 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 10A 500VAC GLD II 25 $13.48000/ PC లు
0090.1001 0090.1001 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 1A 1KVDC 5AG 60 $20.40000/ PC లు
0001.2021 0001.2021 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 2A 500VAC DT II 50 $3.66000/ PC లు
0090.1030 0090.1030 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 30A 1KVDC 5AG 359 $20.40000/ PC లు
0090.0015 0090.0015 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 15A 1KVDC 5AG 632 $19.42000/ PC లు
0034.1112 0034.1112 Schurter Inc. FUSE CRTRDGE 35A 500VAC GLD III 15 $22.10000/ PC లు
0090.1012 0090.1012 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 12A 1KVDC 5AG 12 $20.40000/ PC లు
0090.0025 0090.0025 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 25A 1KVDC 5AG 176 $19.42000/ PC లు
0090.0010 0090.0010 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 10A 1KVDC 5AG 111 $19.42000/ PC లు
0034.1105 0034.1105 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 16A 500VAC GLD II 19 $13.48000/ PC లు
0001.2012 0001.2012 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 10A 250VAC DT I 50 $3.66000/ PC లు
0090.1010 0090.1010 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 10A 1KVDC 5AG 23 $11.83100/ PC లు
0001.2011 0001.2011 Schurter Inc. FUSE CARTRIDGE 6A 250VAC DT I 50 $3.66000/ PC లు