ఇన్ఫ్రారెడ్, UV, విజిబుల్ అత్యధిక ఉద్గారాలను

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
CBM-120-UV-C14-J380-21 CBM-120-UV-C14-J380-21 Luminus Devices Inc. EMITTER UV 387NM 30A MODULE 26 $174.68600/ PC లు
CBM-120-UV-C31-K390-22 CBM-120-UV-C31-K390-22 Luminus Devices Inc. UV MOSAIC 393NM TOP VIEW 0 $0.00000/ PC లు
CBT-90-UV-C31-GA400-22 CBT-90-UV-C31-GA400-22 Luminus Devices Inc. EMITTER UV 405NM 22.5A MODULE 0 $0.00000/ PC లు
CBM-120-UV-C14-FB365-21 CBM-120-UV-C14-FB365-21 Luminus Devices Inc. EMITTER UV 387NM 30A MODULE 0 $0.00000/ PC లు
CBT-120-UV-C31-P400-22 CBT-120-UV-C31-P400-22 Luminus Devices Inc. EMITTER UV 400NM 30A MODULE 0 $0.00000/ PC లు
CBM-120-UV-C14-J385-21 CBM-120-UV-C14-J385-21 Luminus Devices Inc. EMITTER UV 387NM 30A MODULE 26 $174.68600/ PC లు
CBM-120-UV-C14-I395-21 CBM-120-UV-C14-I395-21 Luminus Devices Inc. EMITTER UV 387NM 30A MODULE 26 $158.95200/ PC లు
CBM-120-UV-C31-J390-21 CBM-120-UV-C31-J390-21 Luminus Devices Inc. EMITTER UV 387NM 30A MODULE 8 $174.68600/ PC లు
CBT-90-UV-C11-GA400-22 CBT-90-UV-C11-GA400-22 Luminus Devices Inc. EMITTER UV 405NM 22.5A MODULE 0 $0.00000/ PC లు
CBM-120-UV-C31-J380-22 CBM-120-UV-C31-J380-22 Luminus Devices Inc. EMITTER UV 387NM 30A MODULE 8 $165.94400/ PC లు
CBT-39-UV-C32-DA400-22 CBT-39-UV-C32-DA400-22 Luminus Devices Inc. BIG CHIP UV LED 405NM 8 $104.70340/ PC లు
CBM-120-UV-C14-K400-21 CBM-120-UV-C14-K400-21 Luminus Devices Inc. UV MOSAIC 403NM TOP VIEW 0 $0.00000/ PC లు
CBT-120-UV-C31-M382-22 CBT-120-UV-C31-M382-22 Luminus Devices Inc. EMITTER UV 387NM 30A MODULE 0 $0.00000/ PC లు
CBT-120-UV-C14-M382-22 CBT-120-UV-C14-M382-22 Luminus Devices Inc. EMITTER UV 387NM 30A MODULE 0 $0.00000/ PC లు
SBM-120-UV-F34-H365-22 SBM-120-UV-F34-H365-22 Luminus Devices Inc. MOD COB LED UV 77 $109.54000/ PC లు
CBM-40-UV-C32-DA385-22 CBM-40-UV-C32-DA385-22 Luminus Devices Inc. MOD COB BIG CHIP LED UV 7 $107.43000/ PC లు
CBM-120-UV-C31-K385-21 CBM-120-UV-C31-K385-21 Luminus Devices Inc. MOD COB BIG CHIP LED UV SQUARE 47 $194.46000/ PC లు
CBM-120-UV-C31-K380-22 CBM-120-UV-C31-K380-22 Luminus Devices Inc. UV MOSAIC 383NM TOP VIEW 0 $0.00000/ PC లు
CBT-120-UV-C31-P382-22 CBT-120-UV-C31-P382-22 Luminus Devices Inc. EMITTER UV 387NM 30A MODULE 0 $0.00000/ PC లు
CBM-120-UV-C14-L390-22 CBM-120-UV-C14-L390-22 Luminus Devices Inc. UV MOSAIC 393NM TOP VIEW 0 $0.00000/ PC లు