టచ్ స్క్రీన్ అతివ్యాప్తులు

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
C11113C C11113C TPK America LLC TOUCH SCREEN OVERLAY 15 $228.80000/ PC లు
400392 400392 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 19.2 0 $0.00000/ PC లు
400425 400425 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 3.86 0 $0.00000/ PC లు
400431 400431 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.12 0 $0.00000/ PC లు
400387 400387 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 17 0 $0.00000/ PC లు
400433 400433 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 14.97 0 $0.00000/ PC లు
400426 400426 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 5.72 0 $0.00000/ PC లు
400384 400384 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 15 0 $0.00000/ PC లు
400265-01 400265-01 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 6.4 0 $0.00000/ PC లు
400404 400404 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.1 0 $0.00000/ PC లు
400302 400302 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.4 0 $0.00000/ PC లు
400434 400434 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 7.02 0 $0.00000/ PC లు
400395 400395 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 6.4 0 $0.00000/ PC లు
400401 400401 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.4 0 $0.00000/ PC లు
400399 400399 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 8.4 0 $0.00000/ PC లు
400413 400413 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 5.7 0 $0.00000/ PC లు
400428 400428 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 8.48 0 $0.00000/ PC లు
400429 400429 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 10.39 0 $0.00000/ PC లు
400403 400403 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 12.1 0 $0.00000/ PC లు
400333 400333 Bergquist TOUCH SCREEN RESISTIVE 3.5 0 $0.00000/ PC లు