కాన్ఫిగర్ స్విచ్ భాగాలు - లెన్స్

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
A0261E A0261E APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS GREEN RECT 0 $0.72160/ PC లు
A0162G A0162G APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS CLEAR SQUARE 0 $0.51100/ PC లు
A0262B A0262B APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS RED SQUARE 0 $0.85800/ PC లు
A0161G A0161G APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS CLEAR RECT 100 $0.62000/ PC లు
A0162B A0162B APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS RED SQUARE 16 $0.62000/ PC లు
A0161B A0161B APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS RED RECT 10 $0.62000/ PC లు
A0262E A0262E APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS GREEN SQUARE 0 $0.72160/ PC లు
A0263C A0263C APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS AMBER ROUND 14 $0.72160/ PC లు
A0262G A0262G APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS CLEAR SQUARE 0 $0.57360/ PC లు
A0163E A0163E APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS GREEN ROUND 20 $0.62000/ PC లు
A0262C A0262C APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS AMBER SQUARE 0 $0.85800/ PC లు
A0263E A0263E APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS GREEN ROUND 69 $0.86000/ PC లు
A0163G A0163G APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS CLEAR ROUND 0 $0.51100/ PC లు
A0261F A0261F APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS BLUE RECT 0 $0.74120/ PC లు
A0262F A0262F APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS BLUE SQUARE 14 $0.57360/ PC లు
A0162E A0162E APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS GREEN SQUARE 20 $0.62000/ PC లు
A0163C A0163C APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS AMBER ROUND 0 $0.51100/ PC లు
A0161C A0161C APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS AMBER RECT 20 $0.62000/ PC లు
A0263B A0263B APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS RED ROUND 5 $0.85800/ PC లు
A0261C A0261C APEM Inc. CONFIG SWITCH LENS AMBER RECT 0 $0.72160/ PC లు