అయస్కాంత, రీడ్ స్విచ్లు

చిత్రం తయారీదారు పార్ట్ నంబర్ తయారీదారు వివరణ పరిమాణం అందుబాటులో ఉంది యూనిట్ ధర Order
ORD 2210V/30-35 AT ORD 2210V/30-35 AT Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 1A 300V 0 $0.00000/ PC లు
SW GP501/10-15 AT SW GP501/10-15 AT Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 500MA 200V 0 $0.00000/ PC లు
MK06-4-E MK06-4-E Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 500MA 200V 584 $2.95000/ PC లు
KSK-1A85-2025 KSK-1A85-2025 Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 1A 1000V 22 $0.97960/ PC లు
SW GR501/15-20 AT SW GR501/15-20 AT Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 500MA 200V 10 $0.33640/ PC లు
MK02/7-0 MK02/7-0 Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 400MA 200V 0 $0.00000/ PC లు
KSK-1A35/1-2530 KSK-1A35/1-2530 Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 700MA 1000V 0 $0.00000/ PC లు
MK06-4-B MK06-4-B Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 500MA 200V 547 $2.95000/ PC లు
MK24-C-3 MK24-C-3 Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 300MA 30V 2000 $2.48920/ PC లు
ORD 211/20-30 AT ORD 211/20-30 AT Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 100MA 24V 261 $0.82000/ PC లు
MK16-B-1 MK16-B-1 Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 400MA 200V 14 $0.88305/ PC లు
SW GR100/10-15 AT SW GR100/10-15 AT Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 1A 150V 10 $0.33060/ PC లు
MK23-66-B-2 MK23-66-B-2 Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 500MA 200V 12 $0.51330/ PC లు
MK02/6-0 MK02/6-0 Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 500MA 170V 12 $25.27800/ PC లు
MK16-C-2 MK16-C-2 Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 400MA 200V 2500 $0.86710/ PC లు
MK23-35-A-1 MK23-35-A-1 Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 1A 200V 10 $0.51475/ PC లు
SW PR126/25-30 AT SW PR126/25-30 AT Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 1.5A 300V 7957 $1.02000/ PC లు
KSK-1A04-1015 KSK-1A04-1015 Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 300MA 30V 0 $0.00000/ PC లు
MK06-4-C MK06-4-C Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPST-NO 500MA 200V 830 $2.83000/ PC లు
ORT 551-1/10-15 AT ORT 551-1/10-15 AT Standex-Meder Electronics SWITCH REED SPDT 200MA 30V 4465 $2.46000/ PC లు